0

Privacy & Cookies

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw bestelling, om de toegang tot je account te voorzien en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid. Wij respecteren en dragen zorg voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring kan u hier alles over lezen. Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord *

Privacyverklaring

HOFWEIDE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

HOFWEIDE – Kris Van den Bossche
Houtenmolenstraat 14
B-9255 Opdorp

GSM: +32 473 80 95 97
BTW: BE 0475.545.765
info@krisvdb.be

Over deze privacyverklaring

HOFWEIDE geeft veel om uw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en de werking van de webshop. Deze privacyverklaring is van toepassing op het

gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van HOFWEIDE.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden

kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@krisvdb.be of op het

nummer +32 473 80 95 97.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HOFWEIDE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier op de website, een aankoop via de webshop of het aanmaken van een webshop account. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website.

Naam en Voornaam

Adresgegevens

Telefoonnummer/gsm

E-mail

Andere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming], [(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

HOFWEIDE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers voor:

Het afhandelen van uw bestelling/betaling

Het aanmaken van een account voor de shopmodule

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om goederen bij u af te (laten) leveren

HOFWEIDE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het bekijken van de website geeft voor een bezoeker alle nodig informatie zonder dat hiervoor persoonlijke gegevens worden gevraagd op bewaard. Wordt dit toch gevraagd (bijvoorbeeld via een contactformulier) dan wordt de verkregen informatie (zie deel: Persoonsgegevens die wij verwerken) enkel en alleen gebruikt voor communicatie en het garanderen van een optimale dienstverlening. In geen geval worden deze

gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

HOFWEIDE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen (waaronder boekhouding) dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus zolang de toepasselijke termijn loopt

bewaren. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent of zolang u een actieve winkelaccount heeft.

Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Via de instellingen van uw account kan u uw gegevens aanpassen of uw account definitief verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HOFWEIDE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. HOFWEIDE garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HOFWEIDE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@krisvdb.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HOFWEIDE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@krisvdb.be of op het nummer +32 473 80 95 97

Onderstaande maatregelen worden gehanteerd om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Onze computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner.

We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). (?)

Dit kan u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Enkel de zaakvoerder heeft toegang tot uw persoonsgegevens en staat garant om deze verantwoord te behandelen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als een nieuwe privacyverklaring gevolgen zou hebben voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.